jump to content

Hanes

Mae Datblygu Ymarfer a Gyfoethogir gan Dystiolaeth (DEEP) yn ddull gofalgar sy’n seiliedig ar ddeialog o archwilio a defnyddio gwahanol fathau o wybodaeth (a elwir gyda'i gilydd yn ‘dystiolaeth’), gyda ffocws ar wneud byd gofal cymdeithasol yn lle gwell. Mae DEEP yn gymaint o ffordd o fod ag y mae'n ffordd o wneud, ac mae'n adeiladu pontydd rhwng polisi, ymchwil, ymarfer a phobl.

Dros oes y rhaglen, ein nod yw cyflawni'r 6 chanlyniad canlynol:

  • Caiff y dull DEEP ei fynegi'n glir a'i ddeall yn eang ledled Cymru ac yn rhyngwladol
  • Gall pobl gymhwyso'r dull DEEP yn annibynnol gan ddefnyddio ystod o dechnegau cysylltiedig
  • Mae dull DEEP wedi'i ymgorffori mewn rhaglenni dysgu, datblygu a pherfformio strategol cenedlaethol ar hyd a lled Cymru
  • Mae polisi ac arfer gofal cymdeithasol ar hyd a lled Cymru yn cael eu gwella o ganlyniad i gymhwyso'r dull DEEP
  • Caiff meithrin gallu ymchwil gofal cymdeithasol ar draws Cymru ei wella o ganlyniad i DEEP
  • Mae sylfaen dystiolaeth gref o ran effeithiolrwydd a chynaliadwyedd dull DEEP

 

Byddwn yn gweithio mewn modd cynhwysol, gofalgar a chydgynhyrchiol gyda sefydliadau partner strategol a'r holl deiliaid diddordeb i fireinio ac ymgorffori'r dull DEEP wrth symud gwybodaeth ar draws Cymru. Ein bwriad yw ymestyn dyfnder ac ehangder effaith DEEP a sicrhau cynaliadwyedd dull DEEP yn y dyfodol

Mae'r rhaglen Datblygu Ymarfer a Gyfoethogir gan Dystiolaeth (DEEP) a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Abertawe yn canolbwyntio ar wneud byd gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol yn lle gwell, gan ddefnyddio mathau amrywiol o 'dystiolaeth' (ymchwil, profiad byw o wasanaeth defnyddwyr a gofalwyr, gwybodaeth ymarferwyr a sefydliadol) mewn dysgu a datblygu. Yn ganolog i'r gwaith hwn mae cynorthwyo awdurdodau lleol a sefydliadau eraill i ddatblygu 'amgylchedd cyfoethog o ofal a dysgu' trwy gefnogi llesiant emosiynol ymarferwyr a'r bobl y maent yn gweithio gyda nhw, a dulliau cyfunol o ddysgu 'yn y swydd' gan ddefnyddio adrodd straeon a deialog technegau dysgu. Mae'r technegau hyn yn meithrin adeiladu perthnasoedd a dysgu a datblygu sy'n cael ei gyfoethogi gan dystiolaeth a'i arwain gan y bobl dan sylw ac nad yw'n cael ei orfodi arnynt.

Sefydliadau sydd wedi cydweithio ag Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru wrth gymhwyso dull DEEP.

Ers ei lansio yn 2015, mae Datblygu Ymarfer a Gyfoethogir gan Dystiolaeth (DEEP) wedi bod yn rhaglen waith yn Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru ac erbyn hyn mae'n cael ei hariannu fel prosiect annibynnol gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Yn ei hanfod, dull gofalgar a chyd-gynhyrchu ydyw o ddefnyddio gwybodaeth, gan ddefnyddio dulliau naratif a deialog i archwilio a defnyddio mathau amrywiol o wybodaeth (a elwir gyda'i gilydd yn dystiolaeth) yn y gwasanaeth gofal cymdeithasol a datblygu'r gweithlu. Mae DEEP wedi cael derbyniad da a'i gefnogi gan ystod eang o sefydliadau gofal cymdeithasol, iechyd, academaidd a chymunedol - lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Cyfranogiad y cyhoedd yng ngwaith datblygu DEEP

Mae gwybodaeth pobl sy'n gwybod trwy brofiad yn rhan sylfaenol o ddull DEEP ac mae ymgysylltu â'r cyhoedd / dinasyddion yn gynhenid i'r gwaith, fel y dangosir yn yr adroddiad cryno manwl ar gyfer Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru, a gyflwynwyd i H & CRW yn gynharach yn y flwyddyn eleni.

Esiamplau o waith datblygu DEEP

Ers 2015, rydym wedi ymgymryd ag ystod amrywiol o weithgareddau DEEP. Mae hyn wedi cynnwys datblygu strategaethau dysgu a datblygu cenedlaethol (e.e. Fframwaith Dysgu a Datblygu Dementia Gwaith Da i Gymru), datblygiadau rhanbarthol yn ymwneud â gofal cartref a seibiannau byr, datblygiadau dysgu ac ymarfer mewn gwaith cymdeithasol a gwasanaethau gofal cymdeithasol a gwaith atal a llesiant yn y gymuned (gweler y Prosiectau Cyfredol am ragor o fanylion).

Grwpiau Ymchwil a Datblygu Ymarfer DEEP (R&PDGs)

Yn ogystal â chefnogi dysgu a datblygu mewn ystod eang o sefydliadau a phartneriaethau gofal cymdeithasol, mae DEEP hefyd wedi arwain at sefydlu tri grŵp buddiant a rennir, sy'n dod â sawl cydweithredwr DEEP ynghyd ag ymchwilwyr yng Nghymru a rhannau eraill o'r DU, gyda'r nod o gefnogi datblygu ymchwil ac ymarfer.

 

R & PDGs DEEP cyfredol yw:

  • Gwyliau Byr (mewn partneriaeth â CADR) – canolbwyntiodd grŵp pedair gwlad yn y DU ar welliannau i wasanaethau seibiant i ofalwyr a'r bobl y maent yn eu cefnogi
  • Small is Beautiful – rhwydwaith cynyddol o sefydliadau cymunedol gyda ffocws ar adeiladu gallu cymunedol ac ymchwil gysylltiedig
  • Perthynas, caredigrwydd a llesiant – cydweithrediad tair cenedl yn y DU sy'n dod i'r amlwg o amgylch ffyrdd perthynol o weithio sy'n herio polisi, ymarfer, dysgu a datblygu sy'n rhy fiwrocrataidd ac yn canolbwyntio ar brosesau.