jump to content

Adrodd eich canfyddiadau

Mae’r adnoddau isod yn cynnig syniadau ar gyfer cynhyrchu adroddiadau a fydd yn cyfathrebu negeseuon yn effeithiol.

 

Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn Evidence and Policy [Cyfrol 13 rhif 3, 477-97]. Ailgyhoeddwyd gyda chaniatâd Gwasg Policy (un o enwau masnach Gwasg Prifysgol Bryste, Lloegr)

Cymorth Gwerthuso yr Alban

​Mae Cymorth Gwerthuso yr Alban wedi cynhyrchu dau ganllaw cymorth sy’n darparu gwybodaeth hygyrch am gyfathrebu canlyniadau gwerthusiadau neu fathau eraill o ymchwil.

  1. Canllaw Cymorth Gwerthuso 3.3 Llunio Adroddiadau.

Mae’r ddogfen chwe thudalen hon yn cynnig gwybodaeth am gynllunio a llunio adroddiad. Mae’n cynnwys arweiniad am adrodd ar ganfyddiadau ansoddol a meintiol ac am dynnu sylw at y prif ganlyniadau.

  1. Canllaw Cymorth Gwerthuso 3.2 Llunio Astudiaethau Achos.

​Mae’r canllaw pum tudalen hwn yn cynnig gwybodaeth am gynllunio a strwythuro astudiaethau achos. Mae’n cynnwys adran Cwestiynau Cyffredin.

  1. Tystiolaeth ar gyfer Llwyddiant. Y Canllaw i Gael Tystiolaeth a’i Defnyddio.

​Mae gan Ran 2 y ddogfen hon syniadau defnyddiol ynghylch sut i gyfathrebu tystiolaeth i newid polisi ac arfer, gan ddefnyddio dealltwriaeth o gylchredau polisi. Fe’i datblygwyd ar sail profiad ymarferwyr, llunwyr polisi, ymchwilwyr ac arianwyr, ac mae’n hynod ymarferol. Mae’n cynnig trosolwg o egwyddorion sy’n dylanwadu ar bolisi.

Adrodd ar Ganlyniadau Ymchwil

Adrodd ar Ganlyniadau Ymchwil: Adnoddau Gwerthuso gan Ymchwil Wilder

Mae’r ddogfen naw tudalen hon yn cynnig gwybodaeth am baratoi adroddiadau ysgrifenedig. Mae’n cynnwys cyngor defnyddiol ar gyflwyno data rhifiadol ac ansoddol.

Adrodd a Chefnogi Defnydd o Ganfyddiadau: Better Evaluation.

​Mae’r ddogfen tair tudalen hon yn cynnig syniadau ar ganfyddiadau adrodd, gan gynnwys dulliau mwy creadigol. Mae awgrymiadau hefyd ar sut mae datblygu argymhellion o’r canfyddiadau a chefnogi defnydd o’r canfyddiadau yn ymarferol.

Cyngor ar Gyfathrebu Ymchwil yn Effeithiol: Fforwm Ymchwil Trydydd Sector yr Alban.

​Mae’r ddogfen tair tudalen hygyrch hon yn cynnig syniadau ynghylch gwahanol ffyrdd o gyflwyno canfyddiadau.

Cyflwyno Data Meintiol

Gwneud Data’n Ystyrlon Rhan 2: Canllaw i Gyflwyno Ystadegau​Mae Comisiwn Economaidd Ewrop y Cenhedloedd Unedig yn cynnig syniadau ynghylch sut mae modd adrodd yn effeithiol ar ddata meintiol.

Mae’r adnodd hwn yn hygyrch ac wedi’i ysgrifennu’n glir. Mae’n cynnwys llawer o gyngor. Mae’n cynnwys adrannau ar gyflwyno data mewn tablau a siartiau, gydag enghreifftiau o gyflwyniadau ‘da’ a ‘drwg’, ac ar arddull ysgrifennu a geirio.

Dewiswr Graff Rhyngweithiol. Depict Data Studio.

​Mae’r adnodd rhyngweithiol ar-lein hwn yn rhoi arweiniad manwl ar bob math o graff, gan egluro beth maen nhw’n gallu ei gyflwyno. Mae opsiwn o weld taenlen Excel o sut cafodd data ei fewnbynnu er mwyn cynhyrchu’r graff dewisol.

Arddull y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Canllaw ar Ysgrifennu am Ystadegau. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

​Mae’r adnodd hwn yn cynnig arweiniad ar ddefnyddio tablau a siartiau. Mae’n cynnwys adran ar sut i adrodd ar ganfyddiadau ar y rhyngrwyd a’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n bosib y byddai’r adran ar Arddull Tŷ y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn ddefnyddiol ar gyfer ysgogi rhywun i fyfyrio ar iaith a thôn gyffredinol unrhyw waith adrodd.

​‘Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn Evidence and Policy [Cyfrol 13 rhif 3, 477-97]. Ailgyhoeddwyd gyda chaniatâd Gwasg Policy (un o enwau masnach Gwasg Prifysgol Bryste, Lloegr)

​​Mae’r adnoddau isod yn cynnig syniadau ar gynhyrchu adroddiadau a fydd yn cyfathrebu negeseuon yn effeithiol.