jump to content

Casglu a dadansoddi data ansoddol (nad yw’n rhifiadol)

Diben dulliau ymchwil ansoddol yw edrych am ystyr (hynny yw deall y ‘pam’ a’r ‘sut’ sydd y tu ôl i bethau). Felly, mae’n ymwneud â datblygu cyfoeth mewn data sy’n seiliedig ar ddealltwriaeth ddwys yn hytrach na chynrychiolaeth, a geir drwy ddulliau ymchwil meintiol’ (Karania, p.1,2017, Age UK)

Data ansoddol:

  • Mae’n gallu darparu dealltwriaeth o brofiadau pobl a’u canlyniadau unigol mewn perthynas â gwasanaeth neu ymyriad
  • Mae’n eich galluogi i archwilio diwylliant ac arferion sefydliad (er enghraifft, sut mae cyngor lleol yn dwysáu ei ddiwylliant gwella, yn ymgysylltu â gwaith amlasiantaethol gyda’r trydydd sector neu’r GIG, neu’n gweithredu agenda atal ym maes gofal cymdeithasol
  • Mae’n darparu dealltwriaeth o effaith yr amgylchedd cymdeithasol ac economaidd ar anghenion cymorth gofal cymdeithasol

Mae’n bosib y byddwch yn dymuno casglu’r data hwn drwy gyfweliadau, trafodaethau grŵp ffocws neu arsylwadau, neu ddadansoddi data a gesglir yn rheolaidd fel adborth cadarnhaol a chwynion.

CYFWELIADAU

​Mwy na thebyg mai cyfweliadau yw’r ffynhonnell fwyaf gyffredin o ddata ansoddol.

​Cyfweliadau. Inspiring Impact.

​Mae’r wefan hon yn cynnig arweiniad hygyrch ar ddefnyddio cyfweliadau fel techneg casglu tystiolaeth. Mae’n dechrau gyda rhai o fanteision a chyfyngiadau cynnal cyfweliadau, cyn rhoi trosolwg o dri cham yn y broses gyfweld.

Cynnal Cyfweliadau. C. Holmes-Hansen ar gyfer Ymchwil Wilder.

​Mae’r daflen gyngor pedair tudalen hon yn cynnig arweiniad i gyfweld a gwybodaeth am gynnal cyfweliadau. Byddwch yn cael trosolwg o’r mathau o gyfweliadau (anffurfiol, strwythuredig a rhannol strwythuredig), disgrifiad o’r broses gyfweld a sut mae osgoi tuedd. Mae hefyd yn cynnwys dolenni at wybodaeth ddefnyddiol arall.

Defnyddio Cyfweliadau Hysbyswyr Allweddol. J. McKillip. Dadansoddi angen: Teclynnau ar gyfer y Gwasanaethau Dynol ac Addysg.

​Mae’r ddogfen fer hon o’r UDA yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a chwestiynau i’w hystyried wrth ddewis prif hysbyswyr mewn prosesau asesu angen.

GRWPIAU FFOCWS.

​Gibbs, ‘Grwpiau Ffocws’, Social Research Update Rhifyn 19, Guildford, 1991. Prifysgol Surrey.

​Mae’r canllaw byr hwn yn diffinio grwpiau ffocws ac yn rhoi’r rhesymau dros ddewis grwpiau ffocws fel dull. Mae hefyd yn cynnig trosolwg o fanteision a chyfyngiadau grwpiau ffocws, a materion moesegol i’w hystyried.

Casglu data. Adnoddau gwerthuso gan Ymchwil Wilder.

​Mae’r canllaw hwn yn cynnig gwybodaeth hygyrch am gynnal cyfweliadau a grwpiau ffocws. Mae’n cynnwys cyngor ymarferol i’w ystyried wrth gynllunio grwpiau ffocws.

​​Dulliau a theclynnau gwerthuso

​Mae Cymorth Gwerthuso yr Alban wedi datblygu cyfres o ganllawiau byr ar gasglu gwybodaeth ar gyfer gwasanaethau gwerthuso. Mae’r rhain yn cynnwys dulliau a allai fod yn arbennig o ddefnyddiol pan fydd gallu’r bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau i gyfathrebu ar lafar yn gyfyngedig.

​Mae canllawiau unigol ar y dulliau casglu data canlynol.

Cwestiynau Gwerthfawrogol: Mapiau Corff: Cipio Momentau Achlysurol: Templed Cofnodi Newid: Dewis Lluniau: Ysgrifennu Creadigol: Pwyntiau Cyffwrdd Emosiynol: Olwyn Werthuso: Grwpiau Ffocws: Cyfweliadau: Mapio’r Daith: Cofnodi Cyfarfodydd; Arsylwi: Holiadur: Map Perthynas: Map Defnydd Gwasanaeth: Wal Ludiog: Datganiadau Ymestyn neu Gadarnhaol: Adborth Cyffyrddol: Cymryd Stoc mewn Cyfnod o Newid: Defnyddio Cofnodion Achos.

​Mae gan Age UK adnoddau sy’n cynnwys cyflwyniad i ddulliau ymchwil. Mae’r rhain yn cynnwys canllaw ar benderfynu faint o ymatebwyr sydd eu hangen mewn ymchwil ansoddol, a chanllaw ar wybodaeth demograffeg gymdeithasol.

ARSYLWI.

 

Gall arsylwi fod yn ddull gwerthfawr o gasglu data mewn lleoliadau priodol.

​Briffiadau Gwerthuso Rhif 16 Dulliau Casglu Data ar gyfer Gwerthuso Rhaglen: Arsylwi: Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol yr UDA, Canolfan ar gyfer Rheoli ac Atal Clefydau.

Mae’r briffiad dwy dudalen hwn yn cynnig cyflwyniad ymarferol i ddefnyddio arsylwi fel dull o gasglu data. Mae’n cynnig cwestiynau i’w hystyried wrth benderfynu os mai arsylwadau yw’r dull gorau at eich diben chi.

​Mae gan yr adnoddau gan Cymorth Gwerthuso yr Alban ac Age UK y cyfeiriwyd atynt uchod adrannau ar arsylwi hefyd.

ASTUDIAETHAU ACHOS.

​Weithiau caiff tystiolaeth ei chyflwyno fel astudiaeth achos.

Defnyddio Astudiaethau Achos i wneud Gwerthusiad Rhaglen. Adran Gwasanaethau Iechyd California.

​Mae’r ddogfen hon yn rhoi arweiniad ar pryd mae astudiaethau achos yn ddull priodol. Ynghyd â darparu arweiniad ymarferol, mae ganddi adran fer ar faterion dibynadwyedd a dilysrwydd wrth ddefnyddio astudiaethau achos.

Y NEWID MWYAF ARWYDDOCAOL.

​Mae’r dull hwn yn un o nifer o dechnegau ‘cyfranogol’ sy’n defnyddio casglu straeon.

‘Y Dechneg Newid Mwyaf Arwyddocaol: Canllaw ar ei defnydd’ gan Rick Davies a Jess Dart, 2005. Better Evaluation.

​Mae’r llawlyfr hwn yn cynnig arweiniad manwl ar sut mae defnyddio’r dull Newid Mwyaf Arwyddocaol. Mae’n llawn enghreifftiau ymarferol sy’n ategu’r wybodaeth am dechneg Newid Mwyaf Arwyddocaol.

DADANSODDI DATA ANSODDOL.

​Mae ymchwil ansoddol yn gallu cynhyrchu swm mawr o ddata. Mae nifer o dechnegau a fydd yn arwain at ganfod prif negeseuon yr ymchwil.

Dadansoddi Data Better Evaluation.

​Mae’r adnodd ar-lein hwn yn cynnig gwybodaeth am ddadansoddi cynnwys: codio thematig: matricsau fframwaith a llinellau amser, a matricsau mewn trefn amser.

Pecyn Cymorth Gwerthuso Ymddiriedolaeth Life Changes.

​Mae adran ar ddadansoddi data ansoddol sy’n cynnwys dadansoddi cynnwys, dadansoddi thematig, a dadansoddi fframwaith.