jump to content

Casglu a Dadansoddi Data Rhifiadol

Mae’n bosib y byddwch am ddadansoddi’r data rhifiadol a gesglir ar gyfer y dangosyddion perfformiad, neu mae’n bosib y byddwch am gasglu data newydd.

HOLIADURON AC AROLYGON

Cyngor: Datblygu Arolwg neu Holiadur. Age UK.

Mae’r adnodd hwn yn cynnig arweiniad ymarferol ar sut i gynllunio holiadur neu arolwg. Mae’n cynnwys llawer o fanylder am beth y dylid ei ystyried wrth baratoi teclyn o’r fath.

​​

Cyngor Casglu Data. Datblygu Arolwg. Innovation Network.

Mae hwn yn rhoi arweiniad clir ar sut mae datblygu arolwg. Byddai’r wybodaeth hefyd yn berthnasol i ddatblygu holiaduron. Mae’r adnodd hwn yn cynnwys arweiniad penodol ar sut i eirio cwestiynau arolwg.

SurveyMonkey.

Mae nifer o wefannau lle gallwch greu arolwg neu holiadur a gofyn i bobl ei gwblhau ar-lein. Gallwch greu arolwg byr a syml ar SurveyMonkey am ddim, ond os oes gennych lawer o eitemau, os hoffech i lawer o bobl gymryd rhan, neu os ydych yn dymuno defnyddio fformatau ymateb mwy cymhleth, bydd angen i chi dalu i ddefnyddio’r wefan hon fwy na thebyg. Gellir cynyddu cyfranogiad drwy ddefnyddio dulliau arolwg digidol.

METHODOLEG PROFI

​Mae defnydd o arbrofi ym maes gofal cymdeithasol yn gymharol gyfyngedig. Serch hynny, mae’n bosib bod achlysuron lle gallai fod yn briodol defnyddio’r dull hwn.

 

Ymchwil Arbrofol a Rhannol-Arbrofol. Prifysgol Talaith Colorado.

Mae’r adnodd hwn yn cynnig cyflwyniad i ymchwil arbrofol. Mae’n cynnig arweiniad clir ar sut i baratoi a chynnal arbrawf neu brawf clinigol. Mae ganddo hefyd adran dda ar yr ystyriaethau moesegol sy’n bwysig wrth gynnal y math hwn o ymchwil.

DADANSODDI DATA RHIFIADOL

Ar gyfer y Fframwaith Monitro Perfformiad a Gweithredu, fel arfer byddwch am ddadansoddi data rhifiadol drwy ddefnyddio ystadegau disgrifiadol (hynny yw pa mor aml mae rhywbeth yn digwydd, beth yw’r sgôr canlyniad cyfartalog ac ati). Serch hynny, mae hefyd yn bosib y byddwch yn dymuno cynnal profion ystadegol (er enghraifft, i weld os yw canlyniad wedi gwella’n sylweddol ar ôl ymyriad). Dyma rai adnoddau a allai fod yn ddefnyddiol:

Ystadegau: Cyflwyniad. Prifysgol Talaith Colorado.

Mae hwn yn cynnig eglurhad manwl a hygyrch ar gyfer termau ystadegol a’r prif fathau o ddadansoddi. Mae’n cynnwys stateg ddisgrifiadol, cydberthynas, a chymharu gwahaniaethau rhwng grwpiau.

Dadansoddi data meintiol. Ellen Taylor-Powell.

Mae’r ddogfen fer hon yn cynnig cyflwyniad i stateg ddisgrifiadol sylfaenol, gan gynnwys amleddau, ystod, gwyriad safonol, canolrif, modd a chymedr.

Rhestr o Dermau Dadansoddi Data Allweddol. Ymchwil Wilder.

​Mae’r ddogfen fer hon yn cynnig eglurhad defnyddiol ar gyfer termau ystadegol yn ymwneud ag ystadegau disgrifiadol, samplu ac arwyddocâd. Mae hefyd yn cynnig gwybodaeth am rai profion ystadegol.

ENILLION CYMDEITHASOL AR FUDDSODDIAD.

Dechrau Arni gydag Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad. Social Value UK.

​Mae Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI) yn un ffurf ar werthusiad economaidd. Mae’n edrych ar y gwerth cymdeithasol a grëwyd. Mae’r ddogfen fer hon yn cynnig cyflwyniad hygyrch i’r maes, ond os hoffech gynnal gwerthusiad economaidd, byddai’n werth defnyddio cefnogaeth ychwanegol.

 

Canllaw ar Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad. Social Value UK / Rhwydwaith SROI.

​Mae’r ddogfen hon yn cynnig llawer mwy o fanylion ynghylch sut mae defnyddio a chynnal Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad, ond byddem yn dal i argymell defnyddio cefnogaeth ychwanegol os oes modd.

Fframwaith Perfformiad a Gwella Mesur Gweithgarwch a Pherfformiad

​Mae gan bob un o’r mesuryddion yn y fframwaith ddiffiniad technegol manwl i gyd-fynd â nhw. Mae’r rhain wedi’u datblygu gan arbenigwyr data a gwybodaeth Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol, drwy’r Is-grŵp Adrodd Cenedlaethol.


Mae’r diffiniadau technegol hyn, sydd wedi’u cynllunio i gael eu defnyddio gan arbenigwyr data a gwybodaeth ym mhob awdurdod lleol, wedi’u datblygu i ddarparu dealltwriaeth gasgliadol gyson o’r paramedrau ar gyfer casglu (beth rydyn ni’n ei gyfrif a sut) ar gyfer pob mesurydd er mwyn sicrhau y caiff yr un data ei gasglu ledled Cymru. Mae’r gofynion adrodd a osodwyd ar gael yma: Catalog Diffiniadau Technegol Metrig.

​Mae mesur gweithgarwch a pherfformiad yn cynnwys:

  • Fframwaith o fesuryddion perfformiad y mae’n rhaid eu casglu a’u cyflwyno i Lywodraeth Cymru bob blwyddyn ar gyfer oedolion, plant a gofalwyr ledled Cymru.
  • Data ar lefel unigolion dienw y mae’n rhaid ei gasglu a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru bob blwyddyn ar agweddau allweddol ar ofal cymdeithasol a’r bobl sy’n defnyddio gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.
  • Data cronedig ar agweddau penodol ar ofal cymdeithasol y mae’n rhaid ei gasglu a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru bob blwyddyn.