jump to content

Dod o hyd i dystiolaeth sy’n bodoli

Mae eich amser yn brin, ac rydych chi am ddod o hyd i grynodeb o’r hyn y gallwch chi ddod o hyd iddo yn yr adnodd, a dolen i fynd â chi’n uniongyrchol at y wefan. 

Mae’n well cael mynediad at ffynonellau gwybodaeth cadarn, lle mae ansawdd y data eisoes wedi’i asesu. Dyma 15 gwefan lle gallwch ddod o hyd i dystiolaeth sydd eisoes yn bodoli.

Bydd llawer o’r gwefannau hyn yn darparu gwybodaeth am bolisi ac arfer yn ymwneud â’r pwnc neu’r maes. O dan bob pennawd fe welwch grynodeb o’r hyn sydd ar y wefan, a dolenni uniongyrchol at beiriannau chwilio ar y wefan.

Y Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth (SCIE)

​‘Asiantaeth wella ar sail gwerthoedd’ yw SCIE, sy’n cyd-gynhyrchu, yn rhannu ac yn cefnogi defnydd o’r ddealltwriaeth a’r dystiolaeth orau sydd ar gael am yr hyn sy’n gweithio mewn arfer. Mae hefyd yn cefnogi gwaith Gofal Cymdeithasol Cymru drwy ddarparu gwybodaeth a gwasanaethau ar sail ymchwil/tystiolaeth i arweinwyr gofal cymdeithasol.

Adnoddau a gwasanaethau SCIE yn ôl lleoliad daearyddol a math o adnodd.

Gwasanaethau ac adnoddau ymarfer ar sail tystiolaeth.

​Dyma storfa adnoddau y gallwch chi chwilio drwyddi yn ôl maes pwnc a’r math o adnodd (hynny yw papur safbwynt, canllawiau, adroddiad).

 

Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE)

​Mae’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) yn darparu cyngor a chanllawiau cenedlaethol i wella iechyd a gofal cymdeithasol. Mae gwefan NICE yn cynnig arweiniad, cyngor a gwasanaethau gwybodaeth ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd, iechyd y cyhoedd, a gofal cymdeithasol.

​Canllawiau Gofal Cymdeithasol, safonau ansawdd, astudiaethau achos, teclynnau a menter Mae Ansawdd o Bwys

​Mae Adnoddau wedi’u Teilwra yn cynnwys negeseuon allweddol sydd wedi’u cynllunio i helpu i roi canllawiau a safonau NICE ar waith.

​Mae Gofal Cymdeithasol Oedolion yn cynnwys canllawiau, Llwybrau NICE, a safonau ansawdd.

​Mae Gofal Cymdeithasol Plant yn cynnwys unrhyw ganllawiau, Llwybrau NICE a safonau ansawdd.

​Mae https://www.nice.org.uk/about/nice-communities/social-care/using-nice-guidance-in-social-work yn cynnwys cyngor ac enghreifftiau o sut mae modd defnyddio canllawiau a safonau ansawdd mewn gwaith cymdeithasol.

​Mae https://www.evidence.nhs.uk/ yn darparu peiriant chwilio i chwilio am dystiolaeth

Gofal Cymdeithasol Cymru

​Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn darparu canllawiau ymarfer cenedlaethol. Mae’r Porth Data Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol a data’r gweithlu ar gael ar y wefan.

Mae yna adnoddau ymchwil a data penodol.

​Mae Gofal Cymdeithasol Cymru’n datblygu cyfres o ymchwil wedi’i churadu ar ystod o bynciau. Ar hyn o bryd, mae’r rhain yn canolbwyntio ar unigrwydd, plant sy’n derbyn gofal, a heneiddio’n iach.

Porth Data Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol i Gymru: Ystod o ddata gan amrywiaeth o ffynonellau’n ymwneud â gwasanaethau gofal cymdeithasol. Fe’i darperir gan Data Cymru ac mae ar gael ar eu gwefan.

Canolfan Beth sy'n Gweithio ar gyfer Llesiant. 

​Gan ganolbwyntio ar lesiant, mae’r Ganolfan hon yn gweithio gydag ystod o randdeiliaid ac arbenigwyr i ‘...ddarparu tystiolaeth, canllawiau a phapurau trafod ar: dai, isadeiledd a lle rydyn ni’n byw; diweithdra; diwylliant yn y gweithle, hyfforddiant a chynllunio swyddi; dysgu cymunedol ac oedolion; llesiant cymunedol; chwaraeon, dawns ac ymarfer corff; diwylliant, cerddoriaeth a chanu; mesur llesiant’. Mae’r wefan hon yn cynnwys tystiolaeth ac enghreifftiau o arferion.

Tystiolaeth

Tystiolaeth ar waith

Canolfan Beth sy'n Gweithio ar gyfer Gofal Cymdeithasol Plant

Canolfan Beth sy'n Gweithio ar gyfer Gofal Cymdeithasol Plant. ‘Ceisio gwella bywydau plant a theuluoedd drwy osod safonau a chynhyrchu’r ymchwil orau i’r hyn sy’n gweithio orau ar gyfer gofal cymdeithasol plant’. Mae’r Ganolfan yn casglu, cynhyrchu ac yn trosi ymchwil am “Beth sy’n Gweithio” ym maes Gofal Cymdeithasol Plant. Mae’r wefan yn rhoi trosolwg o’r ymyriadau a adolygwyd hyd yma, gan gynnwys sgoriau trosolwg ar gyfer effeithiolrwydd a chryfder cyffredinol y dystiolaeth. Gallwch glicio drwyddi i gael rhagor o fanylion, gan gynnwys sut mae’r ymyriadau’n gweithio, ar gyfer pwy, a ble maent wedi’u hastudio. Mae rhywfaint o fanylion gweithredu a chysylltiadau ac astudiaethau achos perthnasol o Brydain wedi’u cynnwys hefyd.

 Y wefan gyffredinol

 Ymchwil

 Storfa Dystiolaeth

 

Canolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia (CADR)

​Ariennir CADR gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, ac mae’n ganolfan ymchwil genedlaethol sy’n canolbwyntio ar ymchwil i heneiddio a dementia.

Adnoddau CADR

Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE) 

Mae CASCADE wedi’i hariannu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, a’i nod yw ceisio gwella llesiant, diogelwch a hawliau plant a’u teuluoedd. Ar wefan CASCADE mae crynodebau o astudiaethau ymchwil, ac adnoddau digidol.

CASCADE yw cartref ExChange hefyd, sef rhaglen cymell dealltwriaeth.

Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru (WISHC)

Sefydliad ymchwil polisi iechyd a gofal yng Nghymru yw WISHC. Mae eu gwefan yn rhestru allbynnau ymchwil.

WIHSC

Y Sefydliad Ymchwil Iechyd Cenedlaethol (NIHR)

​Yr NIHR yw’r ariannwr mwyaf yng ngwledydd Prydain ym maes ymchwil iechyd a gofal. Mae’n gweithio mewn partneriaeth â’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, prifysgolion, llywodraeth leol, arianwyr ymchwil eraill, cleifion a’r cyhoedd i ddarparu ac i alluogi ymchwil. Caiff yr NIHR ei ariannu’n bennaf gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ond mae hefyd yn cael cyllid cymorth y DU i gefnogi ymchwil ar gyfer pobl mewn gwledydd incwm isel a chanolig. Ar eu gwefan mae teclyn chwilio am dystiolaeth ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal, ymchwilwyr, a’r cyhoedd. Mae hyn yn cynnwys Llyfrgell Cyfnodolion NIHR a Phorth Discover (cyfnodolion, astudiaethau, ac adolygiadau mynediad agored).

Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC)

​Mae’r ESRC yn rhan o Ymchwil ac Arloesi y DU (UKRI), sy’n dod â saith cyngor ymchwil gwledydd Prydain ynghyd gydag Innovate UK a Research England. Mae’r ESRC yn ariannu ymchwil ar draws ystod eang o bynciau gwyddorau cymdeithasol, gan gynnwys iechyd a lles, gwasanaethau cyhoeddus a chymdeithas. 

Ymchwil ar Waith i Oedolion (RIPFA).

​Mae RIPFA yn cefnogi pobl sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i wella canlyniadau i oedolion, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Mae’n dod ag ymchwil academaidd, arbenigedd ymarferol a phrofiadau pobl sy’n defnyddio gwasanaethau at ei gilydd er mwyn galluogi gweithwyr academaidd ar draws y sector i wneud penderfyniadau ar gynllun a darpariaeth Gwasanaethau i Oedolion ar sail tystiolaeth.​

Ymchwil ar Waith (RiP)

Mae RiP yn chwaer-sefydliad i Ymchwil ar Waith i Oedolion (RipfA) ac mae’n gweithredu yn yr un ffordd, ond gan ganolbwyntio ar wasanaethau plant a theulu. Drwy ffi danysgrifio, maen nhw’n gweithio gyda sefydliadau i’w galluogi i gael mynediad at dystiolaeth, ei deall a’i chymhwyso i’w gwaith. Maen nhw’n cyflawni hyn drwy ddod ag ymchwil academaidd, arbenigedd ymarferol a phrofiadau pobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau at ei gilydd. Yna, maen nhw’n cymhwyso’r wybodaeth hon i ddatblygu ystod o adnoddau a chyfleoedd dysgu, ynghyd â darparu gwasanaethau wedi’u teilwra, arbenigedd a phrofiad.

Llyfrgell Cochrane

​Elusen yw Cochrane a ffurfiwyd i drefnu canfyddiadau ymchwil meddygol er mwyn hwyluso dewisiadau ar sail tystiolaeth am ymyriadau iechyd y mae gweithwyr iechyd proffesiynol, cleifion a llunwyr polisi yn eu hwynebu. Mae Cochrane yn cynnwys 53 grŵp adolygu mewn sefydliadau ymchwil ledled y byd.

Tystiolaeth

Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol

​Mae’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn annibynnol, ac mae’n cefnogi Senedd y Deyrnas Unedig i ddal y llywodraeth i gyfrif am wariant cyhoeddus. Mae ganddyn nhw dudalen gyhoeddiadau fanwl ar eu gwefan sydd â theclyn chwilio. Mae hyn yn cynnwys tudalen arfer da, gydag allbynnau digwyddiadau a gweminar.

Chwilio Cyhoeddiadau

Arfer da

StatsCymru

​Gwasanaeth am ddim yw StatsCymru sy’n eich galluogi i weld, addasu, creu a lawrlwytho tablau o ddata Cymru.

Iriss

​Sefydliad yn yr Alban yw Iriss (Sefydliad dros Ymchwil ac Arloesedd mewn Gwasanaethau Cymdeithasol), sydd â hanes sylweddol o gyflwyno a chyd-ddefnyddio tystiolaeth wrth ddatblygu arfer a pholisi. Mae eu holl adnoddau ar gael am ddim, gan gynnwys adolygiadau gwybodaeth ardderchog: Mewnwelediadau Iriss.

Mae gan y sefydliad dri chanlyniad strategol:

  • Gwreiddio diwylliant o gydweithio
  • Sicrhau bod gan bawb y wybodaeth, yr offer a’r sgiliau i ddefnyddio tystiolaeth yn effeithiol
  • Rhoi pobl wrth galon gwaith cynllunio gwasanaethau a chymorth