jump to content

Gwybodaeth

Hafan

Dewiswyd yr adnoddau hyn i gynorthwyo pobl i weithredu’r Cod Ymarfer mewn perthynas â’r Fframwaith Perfformiad a Gwella ar gyfer Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 [Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014]. Mae’r Fframwaith Perfformiad a Gwella hwn yn cefnogi Awdurdodau Lleol i adrodd am eu gwaith mewn perthynas â’r Cod Ymarfer [Codau Ymarfer y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant].

​Byd y Cod Ymarfer newydd sy’n ymwneud â pherfformiad a gwella gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru yn dod i rym ym mis Ebrill 2020. Fe’i cynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru ar y cyd ag awdurdodau lleol a rhanddeiliaid gofal cymdeithasol yng Nghymru, ac mae’n disgrifio dymuniad Llywodraeth Cymru i ddefnyddio ystod o ddulliau i gasglu, dadansoddi a deall data a thystiolaeth wrth ddarparu gofal a chymorth, a chefnogaeth i ofalwyr ledled Cymru.

Mae’r cod ymarfer yn disgrifio dyhead i greu newid gwirioneddol a pharhaus yn y ffordd caiff gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru eu mesur a’u hadrodd, a sut caiff y wybodaeth a gesglir ei defnyddio i lywio gwasanaethau cymdeithasol y dyfodol yng Nghymru.

 Gweithion ni gydag ymarferwyr gofal cymdeithasol ledled Cymru i ddewis yr adnoddau hyn drwy ddull meithrin consensws.

 

 

Fel y nodwyd yn nogfen Llywodraeth Cymru Mesur Gweithgarwch a Pherfformiad – Canllawiau 2020-21:

Daw'r cod ymarfer newydd sy'n ymwneud â pherfformiad a gwella gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru2 i rym ym mis Ebrill 2020. Wedi'i gynhyrchu gan Lywodraeth Cymru mewn cydweithrediad ag awdurdodau lleol a rhanddeiliaid gofal cymdeithasol yng Nghymru, mae'n disgrifio uchelgais Llywodraeth Cymru i ddefnyddio amryw o ddulliau i gasglu, dadansoddi a deall data a thystiolaeth ar ddarpariaeth gofal a chymorth, a chymorth i ofalwyr yng Nghymru.

 Mae’r cod ymarfer hwn yn disgrifio uchelgais i geisio newid go iawn a pharhaus i’r ffordd y mae gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru yn cael eu mesur a’u hadrodd a’r ffordd y mae’r wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i lywio dyfodol gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

 

Beth mae’r wefan hon yn ei wneud:    

Cyfeirio at adnoddau sy’n bodoli:

  • sydd wedi’u hadolygu gan gyfoedion
  • sy’n berthnasol i ofynion adrodd y Fframwaith Perfformiad a Gwella

 

 Darparu llwybr i gael mynediad at yr adnoddau gofynnol

 

​Beth NAD yw’r wefan hon yn ei wneud:

  • darparu adnoddau newydd neu sydd wedi’u creu’n bwrpasol
  • egluro’n fanwl sut mae defnyddio tystiolaeth a gesglir, ac nid yw wedi’i chreu i lywio arfer... gweler y tudalennau Arfer sydd wedi’i Gyfoethogi gan Dystiolaeth (DEEP) er mwyn dysgu am y gwahanol ffyrdd o ddefnyddio tystiolaeth mewn arfer