jump to content

19 July 2021

Gardd hardd: dull gofalgar o ddefnyddio tystiolaeth mewn dysgu a datblygu mewn cartrefi gofal dementia - cyfres o weithdai hydref 2021

Gardd hardd: dull gofalgar o ddefnyddio tystiolaeth mewn dysgu a datblygu mewn cartrefi gofal dementia - cyfres o weithdai hydref 2021 Image

Gardd hardd: dull gofalgar o ddefnyddio tystiolaeth mewn dysgu a datblygu mewn cartrefi gofal dementia - cyfres o weithdai hydref 2021

Mae cartrefi gofal dementia ar eu gorau fel gardd brydferth, lle mae preswylwyr, gofalwyr di-dâl a staff oll yn ffynnu, yn dysgu ac yn tyfu gyda'i gilydd. O fis Medi i fis Tachwedd 2021, bydd rhaglen Datblygu Tystiolaeth a Gyfoethogir gan Dystiolaeth (DEEP), yn gweithio gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, Gwella Cymru a'r Ganolfan Ymchwil Dementia a Heneiddio yn cynnal cyfres o weithdai 1-awr i archwilio tair thema eang i gefnogi cartrefi gofal i ddod yn erddi hardd, sef:

  • Paratoi’r ddaear: Bydd y tri gweithdy cyntaf yn canolbwyntio ar sut i greu'r amgylchedd gorau lle gall pobl dyfu a dysgu gyda'i gilydd. Bydd yn cynnwys ffocws ar sut y cefnogwn llesiant preswylwyr, teuluoedd a staff a sut i arwain diwylliant dysgu gofalgar.
  • Casglu a pharatoi’r hadau: Canolbwyntia’r tri gweithdy canlynol ar sut rydym yn casglu ac yn rhannu gwahanol fathau o dystiolaeth y gellir eu defnyddio fel man cychwyn ar gyfer dysgu a datblygu. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth o ymchwil yn ogystal â phrofiadau byw preswylwyr, teuluoedd a staff.
  • Hau hadau a thyfu'r ardd: Bydd y tri gweithdy olaf yn canolbwyntio ar yr hyn y gallwn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwyd gennym – sut y gallwn siarad a dysgu gyda'n gilydd i ddatblygu ein dealltwriaeth a mynd ati i roi hyn ar waith er budd pawb.

Pwy ddylai fynychu? Mae'r gweithdai hyn wedi'u hanelu at unrhyw un sydd â diddordeb mewn cefnogi dysgu a datblygu mewn cartrefi gofal.

A fydd presenoldeb yn cael ei achredu? Cefnogir y gweithdai hyn gan Gofal Cymdeithasol Cymru a byddant yn cyfrif tuag at reolwyr cartrefi gofal, hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PTRL).

Beth yw manylion y gweithdy? Gweler y daflen rhaglen ar wahân.

Gardd hardd: dull gofalgar o ddefnyddio tystiolaeth mewn dysgu a datblygu mewn cartrefi gofal dementia - cyfres o weithdai hydref 2021

Mae cartrefi gofal dementia ar eu gorau fel gardd brydferth, lle mae preswylwyr, gofalwyr di-dâl a staff oll yn ffynnu, yn dysgu ac yn tyfu gyda'i gilydd. O fis Medi i fis Tachwedd 2021, bydd rhaglen Datblygu Tystiolaeth a Gyfoethogir gan Dystiolaeth (DEEP), yn gweithio gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, Gwella Cymru a'r Ganolfan Ymchwil Dementia a Heneiddio yn cynnal cyfres o weithdai 1-awr i archwilio tair thema eang i gefnogi cartrefi gofal i ddod yn erddi hardd, sef:

  • Paratoi’r ddaear: Bydd y tri gweithdy cyntaf yn canolbwyntio ar sut i greu'r amgylchedd gorau lle gall pobl dyfu a dysgu gyda'i gilydd. Bydd yn cynnwys ffocws ar sut y cefnogwn llesiant preswylwyr, teuluoedd a staff a sut i arwain diwylliant dysgu gofalgar.
  • Casglu a pharatoi’r hadau: Canolbwyntia’r tri gweithdy canlynol ar sut rydym yn casglu ac yn rhannu gwahanol fathau o dystiolaeth y gellir eu defnyddio fel man cychwyn ar gyfer dysgu a datblygu. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth o ymchwil yn ogystal â phrofiadau byw preswylwyr, teuluoedd a staff.
  • Hau hadau a thyfu'r ardd: Bydd y tri gweithdy olaf yn canolbwyntio ar yr hyn y gallwn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwyd gennym – sut y gallwn siarad a dysgu gyda'n gilydd i ddatblygu ein dealltwriaeth a mynd ati i roi hyn ar waith er budd pawb.

Pwy ddylai fynychu? Mae'r gweithdai hyn wedi'u hanelu at unrhyw un sydd â diddordeb mewn cefnogi dysgu a datblygu mewn cartrefi gofal.

A fydd presenoldeb yn cael ei achredu? Cefnogir y gweithdai hyn gan Gofal Cymdeithasol Cymru a byddant yn cyfrif tuag at reolwyr cartrefi gofal, hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PTRL).

Beth yw manylion y gweithdy? Gweler y daflen rhaglen ar wahân.

 

Cliciwch Yma i gofrestru ar gyfer y gweithdai

Gardd Hardd – dull gofalgar o ddefnyddio tystiolaeth mewn dysgu a datblygu mewn cartrefi gofal dementia

Manylion gweithdy

Dyddiad ac amser

Teitl

Cyflwynydd

Disgrifiad

Mercher 15fed Medi, 2-3pm

Cyflwyniad i Ddatblygu Ymarfer a Gyfoethogir gan Dystiolaeth a'r cyd-destun polisi ar gyfer dysgu a datblygu dementia

Nick Andrews, Bec Cicero a Michaela Morris

Bydd y gweithdy rhagarweiniol hwn cyd-destun a'r egwyddorion allweddol ar gyfer dysgu a datblygu effeithiol mewn gofal dementia

Iau 23ain Medi, 2-3pm

Sut i greu amgylchedd cyfoethog o ddysgu mewn cartrefi gofal sy'n dod â'r gorau ym mhawb

Tamsin McBride

Bydd y gweithdy hwn yn amlinellu ac yn archwilio sut i feithrin gofal a dysgu sy'n canolbwyntio ar berthynas sy'n gwella llesiant preswylwyr, teuluoedd a staff

Mercher 29ain Medi, 2-3pm

Sut mae defnyddio dull adrodd straeon i feithrin a chefnogi llesiant staff

Kath MacDonald

Bydd y gweithdy hwn yn archwilio sut i ddefnyddio straeon a chardiau myfyriol i greu lle diogel i staff rannu eu profiadau a chefnogi ei gilydd

Mawrth 5ed Hydref,

2-3pm

Ffyrdd ymarferol a hwyliog o adeiladu perthnasoedd a chyd-ddealltwriaeth mewn cartrefi gofal

Edel Roddy

Bydd y gweithdy hwn yn archwilio ffyrdd ymarferol o adeiladu perthnasoedd a darganfod mwy am ei gilydd mewn cartrefi gofal.

Llun 11eg Hydref,

 2-3pm

Casglu a rhannu tystiolaeth gan breswylwyr am eu profiadau o ofal yn ystod pandemig y coronafirws

Suzy Webster

Bydd y gweithdy hwn yn archwilio straeon preswylwyr cartrefi gofal yn ystod pandemig coronafirws a'r goblygiadau ar gyfer dysgu a datblygu

Mercher 20fed Hydref, 2-3pm

Staff, preswylwyr a theuluoedd yn gwneud eu hymchwil eu hunain mewn cartrefi gofal

Isabelle Latham

Bydd y gweithdy hwn yn archwilio sut y gall staff, preswylwyr a theuluoedd arwain eu hymchwil eu hunain am yr hyn sydd bwysicaf iddynt yn eu cartref gofal

Iau 4ydd Tachwedd, 2-3pm

Enghreifftiau o dystiolaeth ymchwil dementia y gellir ei defnyddio mewn cartref gofal

Andrea Tales

Bydd y gweithdy hwn yn archwilio rhai o ganfyddiadau ymchwil dementia a fydd yn cael eu cymhwyso'n ymarferol mewn dysgu a datblygu cartrefi gofal

Iau 11eg Tachwedd, 2-3pm

Ymagwedd ofalgar sy'n seiliedig ar werthoedd at ddysgu parhaus mewn cartrefi gofal

Gabriel Eichsteller

Bydd y gweithdy hwn yn archwilio egwyddorion allweddol y tu ôl i ddull o ddysgu sy'n adeiladu ar wybodaeth bresennol pobl gan ddod â'r gorau ym mhawb

Mawrth 16eg Tachwedd,  2-3pm

Defnyddio cartwnau a ffyrdd hwyliog o siarad gyda'n gilydd i archwilio risg a dementia

Sue Lyle a Catherine Poulter

Bydd y gweithdy hwn yn archwilio sut y gellir defnyddio cartwnau a datganiadau pryfoclyd i archwilio risg a dementia mewn ffyrdd sy'n gwerthfawrogi gwahanol farnau

Iau 25ain Tachwedd

Sut mae cymryd agwedd canlyniadau personol at ddysgu a datblygu mewn cartrefi gofal

Emma Miller

Bydd y gweithdy hwn yn archwilio’r hyn a olygwn wrth ‘ganlyniadau personol’ a sut i’w rhoi wrth galon dysgu a datblygu mewn cartrefi gofal

Mawrth 30ain Tachwedd

Tynnu popeth at ei gilydd a chynnig cefnogaeth bellach

Nick Andrews, Bec Cicero a Michaela Morris

Bydd y gweithdy hwn yn crynhoi'r hyn a ddysgwyd trwy gydol y gyfres ac yn rhoi cyfle i archwilio cefnogaeth ar gyfer myfyrio a dysgu pellach

 

BACK