jump to content

Y Tîm:

Yr Athro Fiona Verity - Cyfarwyddwr

Mae Fiona yn Athro Gwaith Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol yn Ysgol y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe. Mae’n gymdeithasegydd a gweithiwr cymdeithasol ag arbenigedd mewn datblygu cymunedol, polisi cymdeithasol ac ymchwil addysgwyr. Cychwynnodd Fiona ei gyrfa yn Awstralia ar ddechrau’r 1980au, fel gweithiwr datblygu cymunedol mewn llywodraeth leol. Gweithiodd mewn swyddi rheoli yn y sector iechyd cymunedol a hefyd mewn swyddi polisi gyda sefydliadau anllywodraethol. Fel academydd, mae wedi dysgu a chynnal ymchwil ym meysydd polisi cymdeithasol a datblygu cymunedol.  

Nick Andrews – Swyddog Datblygu Ymchwil ac Ymarfer

Mae Nick yn Weithiwr Cymdeithasol cofrestredig a’i rôl flaenorol oedd Swyddog Cynllunio ar gyfer Pobl Hŷn yn Ninas a Sir Abertawe. Derbyniodd ei hyfforddiant cychwynnol fel daearegwr ac athro, a  rhan o waith cynnar ei yrfa gofal cymdeithasol oedd gweithio mewn ysgol gymunedol therapiwtig, ble datblygodd ddiddordeb mewn ffyrdd o gefnogi pobl mewn grwpiau cyfranogol drwy rannu cyfrifoldeb a chefnogaeth gilyddol.

Dr Alison Orrell – Cymrawd Ymchwil

Ymunodd Alison â’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor yn 2013 fel aelod o Fenter Gydweithredol Academaidd Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol (ASCC). Yn flaenorol gweithiodd gyda Ysgol Iechyd ac Ymchwil Cysylltiol, Prifysgol Sheffield a chyn hynny yn Adran Gwyddorau Bywyd, Prifysgol Caerefrog. Ymysg prif ddiddordebau ymchwil Alison mae: heneiddio ac ansawdd bywyd, yr amgylchedd a lles, rhyngwyneb iechyd a gofal cymdeithasol a methodoleg ymchwil mewn gofal cymdeithasol.

Martin Elliott – Swyddog Datblygu Ymchwil

Mae Martin yn weithiwr cymdeithasol ag iddo 17 mlynedd o brofiad gyda gwasanaethau statudol i blant, gan gynnwys rheoli ac ymarfer rheng flaen; cytundebu a chomisiynu; a gwaith datblygu strategol. Ymysg ei ddiddordebau ymchwil mae plant sy’n ‘derbyn gofal’ a phlant a phobl ifanc; tlodi ac anghydraddoldeb cymdeithasol; gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc anabl; amddiffyn plant.  

.

Dr Gill Toms – Swyddog Datblygu Ymchwil

Mae Gill wedi dal swyddi yn yr Ysgol Seicoleg ac Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor, a chyn hynny swyddi ym Mhrifysgol Manceinion a Gwasanaethau Cymunedol Swydd Caergrawnt. Ymysg ei phrif ddiddordebau ymchwil mae: ymyriadau seicolegol, dementia a dulliau o gyfosod tystiolaeth gan gynnwys adolygiadau systematig. Mae ei gwaith cyfredol yn canolbwyntio ar ddatblygu ymchwil gofal cymdeithasol lleol.  

Gemma Allnatt- Swyddog Datblygu Ymchwil

Gweithiwr cymdeithasol yw Gemma sydd â 10 mlynedd o brofiad ym maes gofal cymdeithasol. Mae wedi gweithio mewn unedau preswyl i blant ac mewn gwasanaethau plant statudol rheng flaen. Ymysg ei diddordebau ymchwil mae’r ‘rhai sy’n gadael gofal’ a’r mynediad at addysg uwch a llwyddiannau addysgol plant sydd yn ‘derbyn gofal’.

Richenda Leonard- Uwch Swyddog Prosiect

Graddiodd Richenda mewn Anthropoleg Gymdeithasol a Diwylliannol a Llenyddiaeth Saesneg o brifysgolion Aberdeen a Durham. Gynt fe weithiodd fel rheolwr a swyddog hyfforddi gwirfoddol gyda Mewnfudwyr a Cheiswyr Lloches.